กำลังอยู่ที่   :  หน้าแรก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน การสอน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [รายละเอียด]

 นางรุ่งรตี    เทพนม
 นายประวิทย์  รีพล
 นายกิจจา กิจหงวน
 นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคง
 นางสาวกริชนาฏ  สมพงษ์
 นางสาวณัฐนันท์  เล็กมาก
 นางสาวมลิวัลย์  ถึงเสียบญวน
 นายวิริยะ  มาสวัสดิ์
 นายจักรพงษ์  กิตติพงศ์ธนกิจ
 นางสาวสุทธาภา  พรมสะอาด
 นางสาวบุหลัน โต๊ะขวัญ
 นายเกริกฤทธิ์  วงเติม
 นายสรยุทธ  สนธิ
 นางสาวณัฐนันท์  ทองแดง
 นางสาวนวพร  วัฒนศฤงคาร
 นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
 นายอนุพงศ์  สุริฉาย
 นายชัชวาล  พูลสวัสดิ์
 นายธีรวุฒิ  แกละบังทอง
 นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
 นางสาวฐาวรดา  วิเชียรฉาย
 นายวัลลภ  แก้วกำเนิด
 นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 นางรจนา  ทิพย์อักษร
 นายสมยศ เรืองเนตร์
 นายภานุมาศ  รัตนพิทักษ์
 นายสรวิชญ์  แสนสุด
 นางฐิติชยา  วันหวัง
 นางสาวธมลวรรณ  เคล้าคลึง
 นางยุพดี  พงษ์ไพโรจน์
 นางสาวนวรัตน์  สังขฤทธิ์
 นางสาววรศมล สุรนิตย์
 นายณรงค์กร  เรี่ยวเส็ง
 นายประดุจ  ศรีนุตสวัสดิ์
 นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
 นางสาวภรกนก  สายชล
 นางสาววิชุดา  ชูพร
 นางสาวอารีย์  บุญแต่ง
 นายธนวัฒน์  โพธิรัชต์
 นางสาวนันทิยา  ยิ้มรักษา
 นางสาวศศิภักดิ์  เจริญสุข
 นางสาวณัฐพร  คงขาว
 นางสาวอรวรรณ มาช่วย
 นางสาวเกศรา  เพ็ชราการ
 นางสาวศศิกานต์ สังสกฤษ
 นางสาวจินตนา  ศรีเหรา
 นางสาวทิพาภรณ์  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 นางนิตยา   สุวรรณหงส์
 นายเดชา  ปานอ้น
 นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
 นางสาวปรวรรณ สอนเพ็ง
 นางสาวอำภา คงกระพันธ์
 นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์
 นางสาวชลธิชา  เทียนชัย
 นางสาวสุณิสา  สุวรรณเกิด
 นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
 นางนุสรา  รีพล
 นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 นางสาวอรสา  ส่งถึง
 นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร
 นางสาวชลลดา  จันทร์หอม
 นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี พรหมพรรณ
 นายศักดิ์ณรงค์ พุ่มเพิ่ม
 นายชิติพัทธ์  บูรณประเสริฐกุล
 นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ
 นายสมจิต  มะลิวัลย์
 นางสาววิภามล  ลือชา
 นางสาวนิภามาศ  มณีแดง
 นางสาวกนกวรรณ  มีชัยผาสุข
 นางทัสณียา  แบบสังข์
 นางสิรีกร  จันทร์สงค์
 นางสาววาณิชา  แข็งแรง
 นางพิชญาภา  วงษ์สุวรรณ์
 นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
 นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
 นางสาวเมนิกา  สีสลับ
 นายภาสกร  ชาวเกาะ
 นางสาวพรนิภา  เวียงวิเศษ
 นางสาวธีราภรณ์  จันทร์แฝก
 นางสาวสุภานัน  เบญจมังคลารักษ์
 นางสาวกมลรัตน์   สุตราม
 นางกันยา  ตันติพนาทิพย์
 นางปาริชาติ  ยกย่อง
 นางกรวรรณ  คล่องยุทธ์
 นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ
 นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
 นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 นางสาวบำเพ็ญ  ขาวสง่า
 นางชุติมา  อังกุลดี
 นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล
 นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
 นางสาวสุวรรณา  ส่งเพชร
 นายจักรกฤษณ์  บัวลอย
 ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image