ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
04 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562