หน้าแรก     คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ที่ รายชื่อกรรมการสถานศึกษา ตำแหน่ง
1 นายเกียง  กิตติพงศ์ธนกิจ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายมังกร  จันทร์แก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางสาวจรรยงค์  บุญซัน ผู้แทนครู
4 นางสุรางค์  แซ่ตั้ง ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
6 นางอุมาวดี  สุขเสงี่ยมกุล ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 นายสุชาติ  อดุลฮีม ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
9 นายอนุภาส  อื้อพรรณรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นางประกอบ  วงศ์สำมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางสิริพรหม  ไม่น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวิเชียร  เกตุงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางสาววนิดา  จีระกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางทัศนีย์  โพธิ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายประสงค์ กลิ่นบรม กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image