หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบางสะพานวิทยา สอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 35 คน เป็นนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 15 คน มีครู 3 คนคือ
     1. นายกำเนิด เหมือนวงศ์ ครูใหญ่
     2. นายสมบัติ แสงสุวรรณ
     3. นายชวน อิสระพานิชย์
และอาศัยอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน เป็นที่เรียน ในเบื้องต้น
 
     
ปีการศึกษา 2513 ได้ย้ายไปอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบางสะพาน(บ้านล่าง) ตำบล กำเนิด นพคุณ อำเภอบางสะพาน จนสิ้นปีการศึกษา 2514 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณ 610,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. ครึ่งหลัง จำนวน 6 ห้องเรียน ณ หมู่บ้านเขากะจิ (หมู่ที่12) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และได้หมายเลขที่บ้าน(โรงเรียน) 6
ปีการศึกษา 2515ได้ย้ายที่เรียนของนักเรียนมาเรียน ณ หมู่บ้านเขากะจิ ซึ่งได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนอีก 6 ห้อง และได้รับ งบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง เนื้อที่โรงเรียนแปลงที่ 1 ปข. 66 จำนวน 54 ไร่ กับ 35 ตารางวา
     ทิศเหนือ ติดที่ดิน นางมาลี ศรีสุข
     ทิศใต้ ติดถนนสาย สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
     ทิศตะวันออก ติดถนนเข้ามูลนิธีสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรม
     ทิศตะวันตก ติดที่ดินนายสนั่น ขาวสะอาด
ปีการศึกษา 2516 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ก. จำนวน 4 ห้อง จนเต็ม รูปแบบ และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 นายกำเนิด เหมือนวงศ์ ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถึงแก่กรรม นายดำเรง เชยอักษร ผู้ช่วยครูใหญ่ได้รักษาการแทนครูใหญ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2519 นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง พร้อมรับ อุปกรณ์การสอนจากโครงการ คมช. และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน จำนวน 2 หลัง และได้รับงบประมาณจำนวน 810,040 บาท เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียนดำเนินงานเสร็จ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2521
     
ปีการศึกษา 2521 รับนักเรียน ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 และรับนักเรียน ป.7 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน และอาคารเรียน ชั่วคราว 2 หลัง นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2524 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำประปา 200,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง 190,000 บาท ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง 54,000 บาท
ปีการศึกษา 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ค. 1 หลัง 4,299,691 บาท และ งบต่อเติมอาคารเรียน 216 ค. 2,080,000 บาท ห้องส้วม 1 หลัง 70,000 บาท
ปีการศึกษา 2527 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 220,00 บาท
ปีการศึกษา 2528 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 209,000 บาท นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ ได้รับแต่งตั้ง ใหย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัด ระนอง นายบุญสม ละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้มารับตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529
ปีการศึกษา 2534 นายบุญสม ละเอียด ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มาดำรง ตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533
ปีการศึกษา 2537 ผู้อำนวยการ นรินทร์ ผุดเพชรแก้ว ได้เกษียณอายุราชการ กรมสามัญ ศึกษา ได้แต่งตั้งให้ วาที่ ร.ต. บุญชวน ยี่สาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีมารักษาการแทน
ปีการศึกษา 2543 ว่าที่ ร.ต บุญชวน ยี่สาร ได้ลาออกจากราชการ และนายธนิต ไพศาลสมบัติ ได้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 


     
     

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image