หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 

   

นายกำเนิด เหมือนวงศ์

การดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ระยะเวลา พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2518

 
   

นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528

 
   

นายบุญสม ละเอียด

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2533

 
   

นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537

 
   

ว่าที่ร้อยตรี บุญชวน ยี่สาร

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543

 
   

นายธนิต ไพศาลสมบัติ

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551

 
   

นางนวลใย นิลบรรพ์

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557s

 
   

นายบุญชัย อังสวัสดิ์

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม พ.ศ.2561

 
   

ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม

การดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image