หน้าแรก     คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ที่ รายชื่อกรรมการภายนอก ตำแหน่ง
1 คุณอนุภาส อื้อพรรณรังสี นายกสมาคม
2 คุณนันทนา ใกล้ชิต อุปนายกสมาคม1
3 คุณประกอบ วงศ์สำมะโน กรรมการ
4 คุณวิฑูรย์ เอี๊ยบทอง กรรมการ
5 คุณเฉลิมเกียรติ กำเนิดศิริกุล กรรมการ
6 คุณสมชาย ถีงชาตรี กรรมการ
7 คุณประสาร แย้มประดิษฐ์ กรรมการ
ที่ รายชื่อกรรมการภายใน ตำแหน่ง
1 ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม อุปนายกสมาคม1
2 นางสิริกร จันทร์สงค์ กรรมการ
3 นางกรวรรณ คล่องยุทธ์ กรรมการ
4 นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า กรรมการ
5 นางสาวไอรินทร์ โกณฑา เลขาธิการ
6 นางสาวจาริยา จันทร์งาม เหรัญญิก
7 นางสาวกริชนาฏ สมพงษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางสาววาษิณี งิ้วงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ,ประชาสัมพันธ์

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image