หน้าแรก     โครงสร้างการบริหารงาน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

โดยจัดให้บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกิจจา กิจหงวน หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
นางเปรมใจ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
นางสาวจรรยงค์ บุญซัน หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
นางกรวรรณ คล่องยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายประวิทย์ รีพล หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางสิรีกร จันทร์สงค์ หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

 

[เลือกดูภาพโครงสร้างการบริหารงาน]


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image