ประวัติโรงเรียน
ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
โรงเรียนบางสะพานวิทยา เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาศัยอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน  ปีการศึกษา 2513  ได้ย้ายไปอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน และในปีการศึกษา 2514 ได้รับงบประมาณ 610,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 216ก ครึ่งหลัง จำนวน 6 ห้องเรียน ณ หมู่บ้านเขากะจิ หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนบางสะพานวิทยา
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่บริการ 30 หมู่บ้าน
ใน 5 ตำบล ได้แก่ 
1. ตำบลกำเนิดนพคุณ 
2. ตำบลพงศ์ประศาสน์ 
3. ตำบลแม่รำพึง 
4. ตำบลร่อนทอง 
5. ตำบลทองมงคล
โทรศัพท์  0-3269-1835  โทรสาร  0-3269-1190
website: http://www.bspwit.ac.th/  


สภาพพื้นที่
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พื้นฐานเดิมเป็นลักษณะชุมชนเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ทำสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนผลไม้ สวนยาง ทำไร่สัปปะรด ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างทั่วไป มีการทำประมงชายฝั่งทะเล และรับราชการบ้างเล็กน้อย การศึกษาของผู้ปกครองไม่ค่อยสูงมากนัก ผู้ปกครองจึงมีความมุ่งมั่นให้บุตรหลานได้มีการศึกษาขั้นสูง แต่ในปัจจุบันสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึก  มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทสหวิริยาสตีลอินดรัสตรี จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน การดำรงชีวิตจึงเริ่มเปลี่ยนไป ค่าครองชีพสูงขึ้น โรงงานต้องการบุคลากรที่มีความรู้เพื่อเข้าทำงานในโรงงาน  ผู้ปกครองจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น และศึกษาต่อขั้นอุดมศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนและสถานภาพของครอบครัว ส่งผลให้บุคคลในท้องถิ่นได้ศึกษาสูงขึ้นและกลับมาทำงานในท้องถิ่นกำเนิดของตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม
เนื้อที่โรงเรียนปัจจุบันมีทั้งหมด 59 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา  แบ่งเป็น
เนื้อที่โรงเรียนแปลงที่ 1 ปข. 66   จำนวน 54 ไร่  – งาน  55 ตารางวา 
เนื้อที่โรงเรียนแปลงที่ 2 ปข. 507  จำนวน  5 ไร่ 3 งาน     4 ตารางวา