สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
         สัญลักษณ์โรงเรียน รูปธรรมจักรอยู่เหนือพานทอง

อักษรย่อ   บ.ว.
สีประจำโรงเรียน   เขียว – เหลือง
เขียว หมายถึง ความสงบเย็น สดชื่น ความงามและการพัฒนา
เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญาและแสงธรรม
ปรัชญาโรงเรียน   นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญ   โรงเรียนตระการตา วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ