วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีพ.ศ. 2560 -2563
   "ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
  Vision of Bangsaphanwittaya School during 2017 – 2020
Virtue Knowledge to World – Class Standard based on
Sufficiency Economy Philosophy.