เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา
   สะอาดกาย ใจ
  Clean body, Good mind 
   
เอกลักษณ์ ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา
   ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน
  Smile, Respect, Greeting