หน้าแรก     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

บุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา

     

นางทัศณียา แบบสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
             
 

นางสิรีกร จันทร์สงค์
ครู คศ.3
 

นางสาววาณิชา แข็งแรง
ครู คศ.3
 

นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์
ครู คศ.1
 
             
 

นางสาวไอรินทร์ โกณฑา
ครู คศ.1
 

นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์
ครู คศ.1
 

นางสาวเมนิกา สีสลับ
ครู คศ.1
 
             
 

นายภาสกร ชาวเกาะ
ครู คศ.1
 

นางสาวพรนิภา เวียงวิเศษ
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวธีราภรณ์ จันทร์แฝก
ครูผู้ช่วย
 
             
 

นางสาวสุภานัน เบญจมังคลารักษ์
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวกมลรัตน์ สุตราม
ครูผู้ช่วย
 

นางกันยา ตันติพนาทิพย์
พนักงานราชการ
 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image