หน้าแรก     กลุ่มงานกิจการนักเรียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนบางสะพานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียนนางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน

1. การวางแผนงานกิจการนักเรียน

2. การบริหารงานกิจการนักเรียน

3. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน

6. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

BSPWIT MODEL
วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image