ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลใย นิลบรรพ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต ไพศาลสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี บุญชวน ยี่สาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม ละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายกำเนิด เหมือนวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ระยะเวลา พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2518