ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 89) 08 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง นักเรียนเรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 98) 30 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง นักเรียนเรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 114) 27 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม (อ่าน 247) 06 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 225) 06 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 385) 06 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2517) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3034) 15 พ.ค. 63
กำหนดการประกาศรับสมัครนักเรียน การคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว และ ค่าใช้จ่าย (อ่าน 2217) 08 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทางระบบออนไลน์ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 492) 03 พ.ค. 63
กำหนดการรับเอกสารการจบหลักสูตร (ปพ.) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 186) 27 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 341) 10 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนในการทำแบบสำรวจ เรื่อง ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 267) 30 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 348) 26 มี.ค. 63
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโค้วต้า (อ่าน 1172) 24 มี.ค. 63
โรงเรียนบางสะพานวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2643) 22 มี.ค. 63
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ (อ่าน 403) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 374) 19 มี.ค. 63
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 1298) 17 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการคัดกรอง (Covid-19)ของครู/นักเรียน/บุคคลภายนอก (อ่าน 640) 15 มี.ค. 63
การปฏิบัติตนในการมาติดต่อโรงเรียนของนักเรียน (อ่าน 198) 14 มี.ค. 63
แจ้งการรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Student Care (รับผลการเรียน) (อ่าน 1205) 14 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 30471) 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 1236) 11 มี.ค. 63
การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) (อ่าน 1076) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1506) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องกำหนดการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2950) 05 มี.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ทำแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 05 มี.ค. 63
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนโครงการศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 14 ก.พ. 63
ประกาศคะแนนในการสอบโครงการช้างเผือก บว. (อ่าน 73) 12 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ช้างเผือก บ.ว.) (อ่าน 3264) 11 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-80 การทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 3648) 08 ก.พ. 63
โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 1717) 05 ก.พ. 63
ประชุมผู้ครองนักเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 1531) 19 พ.ย. 62
แจ้งวันปิดเรียนระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 1968) 04 พ.ย. 62
โรงเรียนบางสะพานวิทยาขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 (อ่าน 569) 03 พ.ย. 62
ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 381) 20 ต.ค. 62
ห้องเรียนสีเขียวขอเชิญชวนครู นักเรียน และบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม ยุวฑูตประหยัดพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 420) 09 ต.ค. 62