ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา
-----------------------------
เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9  วรรคหนึ่ง  (๔)  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558  ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน  ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันพุธที่  18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  
 
ในการนี้โรงเรียนบางสะพานวิทยาจึงกำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา  14  วัน  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563  กรณีนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ให้ติดต่อครูประจำวิชา ทางสื่อออนไลน์  
 
 
รายละเอียดตามประกาศแนบ
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,21:24   อ่าน 1462 ครั้ง