ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางสะพานวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา
------------------------
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

เพื่อเป็นการรองรับวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้เปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 ทางสื่อออนไลน์  ใน Page Facebook และ Website ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

Page Facebook  ที่www.facebook.com/bspwit
Website ที่www.bspwit.ac.th

หมายเหตุ:
กำหนดการ วันรับสมัคร วันสอบ วันประกาศผลและรายงานตัว วันมอบตัว โรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ในภายหลัง
ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานให้พร้อม

-----------------------

ช่องทางการสมัครออนไลน์

-----------------------

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
***วัน เวลา ในการยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง***
1. ใบสมัคร (ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด) จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว  จำนวน 1  รูป
3. ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 ฉบับจริง หรือสำเนา ปพ.1   จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

-----------------------

หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
***วัน เวลา ในการสอบ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง***
1. ใบแจ้งผลคะแนน O-NET (ฉบับพิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ.)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3. ดินสอ 2B, กบเหลาดินสอ, ยางลบ, ปากกาสีน้ำเงิน

-----------------------

//ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองในการอ่านประกาศเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,22:35   อ่าน 2812 ครั้ง