ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางกรวรรณ คล่องยุทธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสิรีกร ทับทิมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลากร
นางสาวจรรยงค์ บุญชัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน