Cinque Terre
Read More

จากกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดสรรอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นส่วนหนึ่ง โดยมีตัวแทนครูเดินทางไปมอบของให้กับ โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ โดยมี คุณครูวีรรณ อ่อนน้อม และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ และโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก โดยมี คุณครูนิรันดร์ ดีสนั่น และนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

บรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียนหลักสูตร English Program ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนได้เรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาต่างๆกับครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ในรายวิชา English และครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีทักษะความสามารถเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆ ส่งผลทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามลู่วิ่งโรงเรียนบางสะพานวิทยา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน See Sun Run Sea Season2 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลทั่วในอำเภอบางสะพาน ได้ใช้ ประโยชน์จากการจัดโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับทุกๆท่านสำหรับการสนับสนุนโครงการต่างและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะเวทคณิตแบบวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ช้างเผือก บ.ว.) ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการเป็นภาษาอังกฤษ (EIS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

ชมรมวัยรุ่นพันล้านได้ออกร้านจัดจำหน่าย Strawberry Yogurt และเครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถ ตรงข้ามเรือนใกล้ชิต ทุกวันเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้หลักการสหกรณ์ และมีบัตรสะสมแต้ม ที่นักเรียนสามารถนำมาสแกนสะสมแต้มที่ร้าน 1 แต้มต่อการซื้อ 1 ครั้ง ครบ 10 แต้ม จะนำมาแลกรางวัลหรือสินค้าที่จัดจำหน่ายได้ รวมถึงมีการบันทึกรายรับรายจ่าย จากการลงทุนขายสินค้าในชุมนุมด้วย หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานทักษะอาชีพ ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมตลาดนัดทักษะอาชีพ มีการจัดแสดง นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง9กลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกร้านของนักเรียนในแต่ละห้องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และการแสดงดนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตและการนำความรู้จากการเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริง หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมประกวดนักเรียนต้นแบบ BSP TO BE AMBASSDOR 2022 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อนำไปสู่นักเรียนต้นแบบของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในทุกๆครั้งด้วยดีเสมอมา หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานมีการจัดขบวนต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสในการป้องกันปัญหายาเสพติดสร้างภูมิกันให้แก่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชน โดยมี นายนิพัฒน์ หอยสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุเทน บุญเกิด วิทยากรในสาขาอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุเทน บุญเกิด วิทยากรในสาขาอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์และสวดมนต์ประจำสัปดาห์โดยมี ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารักษาราชการแทน ผอ.สพม.ปข. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภายในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะตัวแทนครูและตัวแทนลูกเสือเนตรนารี ทำพิธีกล่าวทบทวนกฎ คำปฏิญาณของลูกเสือ และสวนสนาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย ณ สนามติณมาศ โรงเรียบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ (GATE) ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ และสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการเป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ และสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

Cinque Terre
Read More

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา รักษาการนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมพิธีการไว้อาลัยและพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญนำ ทับทิมทอง บิดาของคุณครูสิรีกร ทับทิมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รวมถึงร่วมป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสวนขนุน ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจของการจากไปของคุณพ่อของ คุณครูสิรีกร ทับทิมทอง เป็นอย่างยิ่ง

Cinque Terre
Read More

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิวะ ฤทธิ์เลิศ วิทยากรในสาขาอาชีพ ช่างแต่งหน้า ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปกรณ์กฤษณ์ บัวตูม วิทยากรในสาขาอาชีพ พิธีกร วิทยากร และคุณพงศกร ตุ้มเหล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับผู้เข้าประกวด BSP TO BE Ambassador 2022 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 เรือนราชพฤกษ์

Cinque Terre
Read More

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 จากกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดสรรมอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา ครูชัชวาล พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา และครูอนุพงศ์ สุริฉาย เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณสิริพร ปานทอง หจก.เอสพีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณสิริพร ปานทอง สำหรับการสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

Cinque Terre
Read More

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิบุคลากรทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กรองกัมพู ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานและวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ครูและบุคลาการได้ทราบถึงกฎหมาย และสิทธิของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ สำหรับความอนุเคราะห์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้

Cinque Terre
Read More

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระประจำสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปกรณ์กฤษณ์ บัวตูม วิทยากรในสาขาอาชีพ พิธีกร วิทยากร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรนนท์ แก้วรังสรรค์ และคุณธนเดช วีระวงค์วิทยากรในสาขาอาชีพ ช่างภาพ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ : ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีประดับปลอกแขนให้กับสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมี ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เป็นการแสดงถึงความเคารพรัก ความกตัญญูต่อคุณครูผู้ที่ให้ความรักและความรู้กับนักเรียน

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ นำโดยนายณรงค์ พลายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มอบถังขยะเพื่อใช้ในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น สาขาอาชีพ รับราชการตำรวจ ได้แก่ ร.ต.ท.ยงยุทธ ขัตติยะ พงส.สภ.บางสะพาน ด.ต.ศักดิ์สหรัฐ แพรพันธ์ ผบ.หมู่งาน(จร) ส.ต.ท.สิทธิชัย ชูเมือง ผบ.หมู่งาน(จร) ส.ต.ต.ศรัณย์ ศิริราช ผบ.หมู่งาน(ป) และ ส.ต.ต.ปัญญาวุฒิ ศรีจิตต์ ผบ.หมู่(ป) สาขาอาชีพ รับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ ได้แก่ นายนิพัฒน์ หอยสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน และ นายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางสะพาน สาขาอาชีพ ช่างภาพ ได้แก่ คุณวรนนท์ แก้วรังสรรค์ คุณธนเดช วีระวงค์ และคุณภัทรวรวิทย์ ชื่นบาน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งแนวทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในครั้งนี้ หมายเหตุ: ไฟล์ภาพนี้ได้ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Cinque Terre
Read More

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครวิทยากร สอนภาษา พม่า ลาว เวียดนาม เกาหลี รัสเซีย ฝั่งเศส อาเซียน

Cinque Terre
Read More

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-15.30 น. สิ่งที่ต้องเตรียม อุปกรณ์เครื่องเขียน การแต่งกาย : ชุดนักเรียน ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่ายครับ **หมายเหตุ ชุดนักเรียนโรงเรียนเก่า หรือ ชุดนักเรียนใหม่ หากยังปักชื่อหรือเลขประจำตัวไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับ

Cinque Terre
Read More

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบางสะพานวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่องการรับใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.1 ) และใบประกาศนียบัตร ( ปพ.2 ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง เปิดเรียน On site

Cinque Terre
Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการเป็นภาษาอังกฤษ (EIS) รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 ตามประกาศของ สพฐ. ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา *** หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกลำดับสำรองถัดไป *** เอกสารที่ต้องใช้รายงานตัวจะประกาศอีกครั้งให้ติดตามทางเพจคครับ https://drive.google.com/file/d/1C8nzJC_98Wa-aaNLrvw-DVcCYJdLv2gj/view?usp=sharing

Cinque Terre
Read More

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565-18 มีนาคม 2565 โรงเรียนบางสะพานวิทยา

Cinque Terre
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและทดสอบปฏิบัติทักษะด้านภาษาอังกฤษ(สัมภาษณ์) ห้องเรียน EIS โรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีการศึกษา 2565 สอบวันเสาร์ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน ห้องเรียน EIS สอบเวลา 08.30 น.-11.50 น. https://drive.google.com/file/d/1NmKbIjjKldFHH0czIgFl4uuX8TqlJ2ot/view?usp=sharing รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ สอบเวลา 13.00 น.-15.00 น. https://drive.google.com/file/d/1-_DFV6Z0pLjX5dOITFAaFxFbbje3wQzl/view?usp=sharing *หมายเหตุ หากไม่พบรายชื่อโทร 0925428542

Cinque Terre
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องเรียนคุณภาพช้างเผือก บ.ว. ปีการศึกษา 2565 สอบวันพุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ลิ้งค์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : https://drive.google.com/file/d/1leeJC8_uTu2es-ZaPVcIMFzSIhNpNqow/view?usp=sharing

Cinque Terre
Read More

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา และห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( ช้างเผือก บ.ว. ) เรื่อง เลื่อนสอบแข่งขันโครงการห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS ( English Integrated Study ) สามารถโหลดใบสมัครสอบ ผ่าน QR-Code ได้เลย โดยสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/UAGkTryBpWwouCza7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนวัฒน์ โพธิรัชต์ โทร.092-5428542

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา สมัครสอบช้างเผือก ม.1 สมัครสอบวันที่ 17 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2565 สนใจสมัครสอบผ่านระบบ QR-Code ได้เลย

Cinque Terre
Read More

โครงการ EP/MEP เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MEP) ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์ที่แนบ สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EP) (แนบลิงค์สมัครให้ด้วยค่ะ) สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MEP) (แนบลิงค์สมัครให้ด้วยค่ะ) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงาน EP/MEP โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) https://forms.gle/eWGwwAFs5WwngD928

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอเชิญชวน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ในห้วข้อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อย 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ หมายเหตุ จำกัดการทำแบบทดสอบ 1 เมล์ 1 การทดสอบ หากเต็มแล้วสามารถเข้าทำได้ใหม่ในวันถัดไป ??? ช่องทางการทำแบบทดสอบออนไลน์ ลิ้งค์สำหรับ นักเรียน และผู้ที่สนใจ https://forms.gle/Ur1wnkr73EFoCPJq9 ลิ้งค์สำหรับ ครู https://forms.gle/ZemW1v5BfTZ4qd4T7

Cinque Terre
Read More

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยตัวแทน สอท ทีโอที มอบทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท ให้กับ เด็กชายเมธัส ด้วงทอง ชั้นม.1 โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมคุณครูผู้รับมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ได้นำเสนอบริการ ICT solution ให้กับโรงเรียนเพิ่มเติม ซึ่งผู้อำนวยการ ตกลงและขอติดตั้ง ICT solution บริเวณลานกิจกรรมนักเรียนในเดือนมกราคม 2565 นี้

Cinque Terre
Read More

นางสาวสุภาพร รัศมีสุนทรางกูล ช.ผส.บภก.1.2(ปข.)(ด้านบริการ), ผจ.ขบภก.1.2(ปข.), ผจ.บบภก.1.2(ปข.)บพ. พร้อมด้วยคณะทำงาน NT Youth Club จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบซิม Work & Learn SIM จำนวน 59ซิม ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยมีนายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมคุณครูร่วมรับมอบซิม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบ้านฝ่ายท่า-ม้าร้องร่วมกับเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth Club ต่อไป

Cinque Terre
Read More

โรงเรียนบางสะพานวิทยา นำโดย ดร. ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษานักเรียน และ งานอนมัยโรงเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pifzer ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มาให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

Cinque Terre
Read More

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางสะพานวิทยา