[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกการสอนอิสลามศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พฤษภาคม2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
3 อธิบายสารอินทรีย์
4 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
5 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
6 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
7 โรคระบบทางเดินหายใจ
8 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
9 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
10 โครงการ English Camp"2019
11 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์