กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรวรรณ คล่องยุทธ์
ครู คศ.3

นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยงค์ บุญชัน
ครู คศ.2

นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า
ครู คศ.2

นางชุติมา อังกุลดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชญ์ฐกัญ ศรีระสันต์
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล
ครู คศ.1

นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ส่งเพชร
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ บัวลอย
ครูผู้ช่วย