กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรวรรณ คล่องยุทธ์
ครู คศ.3

นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยงค์ บุญชัน
ครู คศ.2

นางปาริชาติ ยกย่อง
ครู คศ.2

นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า
ครู คศ.2

นางชุติมา อังกุลดี
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา ส่งเพชร
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ บัวลอย
ครูผู้ช่วย