กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัทมา ปุริสังข์
ครู คศ.2

นางเปรมใจ แสงชาตรี
ครู คศ.3

นางนุศรา รีพล
ครู คศ.2 (ว)

นางสาวอรสา ส่งถึง
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร
ครู คศ.1

นางสาวชลลดา จันทร์หอม
ครู คศ.1

นายศักดิ์ณรงค์ พุ่มเพิ่ม
ครู คศ.1

นายชิติพัทธ์ บูรณประเสริฐกุล
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ
ครู คศ.1

นายสมจิต มะลิวัลย์
ครู คศ.1

นางสาววิภามล ลือชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภามาศ มณีแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ มีชัยผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิภา สมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร คงงาม
ครูผู้ช่วย