กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งรตี เทพนม
ครู คศ.3

นายประวิทย์ รีพล
ครู คศ.2 (ว)

นายสรยุทธ สนธิ
ครู คศ.2

นายกิจจา กิจหงวน
ครู คศ.2

นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคง
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวมลิวัลย์ ถึงเสียบญวน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ เล็กมาก
ครู คศ.1

นางสาวกริชนาฎ สมพงษ์
ครู คศ.1

นายวิริยะ มาสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุทธาภา พรมสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุหลัน โต๊ะขวัญ
ครูผู้ช่วย

นายเกริกฤทธิ์ วงศ์เติม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐนันท์ ทองแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลมาส อุดมสินธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร วัฒนศฤงคาร
ครูผู้ช่วย

นายธนพงศ์ นุ่นปาน
ครูผู้ช่วย