กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณียา แบบสังข์
ครู คศ.2

นางสิรีกร จันทร์สงค์
ครู คศ.3

นางสาววาณิชา แข็งแรง
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวไอรินทร์ โกณฑา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวเมนิกา สีสลับ
ครู คศ.1

นายภาสกร ชาวเกาะ
ครู คศ.1

นางสาวพรนิภา เวียงวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีราภรณ์ จันทร์แฝก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภานัน เบญจมังคลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สุตราม
ครูผู้ช่วย

นางกันยา ตันติพนาทิพย์
พนักงานราชการ