กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณียา แบบสังข์
ครู คศ.2

นางสิรีกร จันทร์สงค์
ครู คศ.3

นางสาววาณิชา แข็งแรง
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาภา วงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวไอรินทร์ โกณฑา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวเมนิกา สีสลับ
ครู คศ.1

นายภาสกร ชาวเกาะ
ครู คศ.1

นางสาวพรนิภา เวียงวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวธีราภรณ์ จันทร์แฝก
ครู คศ.1

นางสาวสุภานัน เบญจมังคลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สุตราม
ครูผู้ช่วย

นางกันยา ตันติพนาทิพย์
พนักงานราชการ