กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิม ทองแดงห่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายธีรวุฒิ แกละบังทอง
ครู คศ.1

นายอนุพงศ์ สุริฉาย
ครู คศ.1

นางสาวเอมวิกา เพชรทอง
ครูผู้ช่วย

นายจริพจน์ คงทัพ
ครูผู้ช่วย