กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิม ทองแดงห่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายธีรวุฒิ แกละบังทอง
ครูผู้ช่วย

นายอนุพงศ์ สุริฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมวิกา เพชรทอง
ครูผู้ช่วย

นายจริพจน์ คงทัพ
ครูผู้ช่วย