กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรจนา ทิพยอักษร
ครู คศ.2 (ว)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ครู คศ.3

นายสมยศ เรืองเนตร์
ครู คศ.1

นายวัลลภ แก้วกำเนิด
ครู คศ.1

นางสาวฐาวรดา วิเชียรฉาย
ครู คศ.1

นายภาณุมาศ รัตนพิทักษ์
ครู คศ.1

นางฐิติชยา วันหวัง
พนักงานราชการ

นายสรวิชญ์ แสนสุด
ครูผู้ช่วย