เจ้าหน้าที่

นางสาวภัทราวดี ประกอบปราณ
เจ้าหน้าที่โครงการ EP

นางสาวภัทรีพันธุ์ ชมเชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนันทิตา เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพรวิมล ผดุงญาณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจาริยา จันทร์งาม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววาษิณี งิ้วงาม
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ

นางสาวสายชล ปิ่นแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

นางสาววราภรณ์ อิ่มเกษร
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเอียง วงศ์สุวรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นายปริพนธ์ สายจิตร
นักการภารโรง

นายวิรัช อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักการภารโรง

นายวรรณชัย ศรีวรรณโน
นักการภารโรง

นายวรรณชัย ศรีวรรณโน
นักการภารโรง

นายสมชาย คงอยู่
ช่างไม้

นางสาวจิตรา จันทร์เดชะ
แม่บ้าน

นายชำนุ กว้างขวาง
พนักงานขับรถยนต์

นายเจริญ โฉมแผลง
พนักงานขับรถยนต์