ครูแนะแนว

นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี พรหมพรรณ
ครู คศ.1

นางสาววรรศมล สุรนิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณา ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย