กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา ศรีเหรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
ครู คศ.3

นางนิตยา สุวรรณหงส์
ครู คศ.3

นายเดชา ปานอ้น
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนารี ก๋าแก่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรวรรณ สอนเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำภา คงกระพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลมาส อุดมสินธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา เทียนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิสา สุวรรณเกิด
ครูผู้ช่วย