กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีย์ บุญแต่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง
ครู คศ.2

นายณรงค์กร เรี่ยวเส็ง
ครู คศ.1

นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
ครู คศ.1

นางสาวภรกนก สายชล
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ชูพร
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์ โพธิรัชต์
ครู คศ.1

นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา
ครู คศ.1

นางสาวศศิภักดิ์ เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา เพ็ชราการ
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ ใหญ่กว่าวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเจนวจี สิริสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ เหมือนอ่วม
ครูผู้ช่วย

นายวรวัตต์ มานะแท้
ครู คศ.1