กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวอารีย์ บุญแต่ง
ครู คศ.1

นายณรงค์กร เรี่ยวเส็ง
ครู คศ.1

นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
ครู คศ.1

นางสาวภรกนก สายชล
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ชูพร
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์ โพธิรัชต์
ครู คศ.1

นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา
ครู คศ.1

นางสาวศศิภักดิ์ เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา เพ็ชราการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ ใหญ่กว่าวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนวจี สิริสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ เหมือนอ่วม
ครูผู้ช่วย