กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวอารีย์ บุญแต่ง
ครู คศ.1

นายณรงค์กร เรี่ยวเส็ง
ครูผู้ช่วย

นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรกนก สายชล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุดา ชูพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร คงขาว
ครูผู้ช่วย

นายธนวัฒน์ โพธิรัชต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิภักดิ์ เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศรา เพ็ชราการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ มาช่วย
ครูผู้ช่วย