คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรรยงค์ บุญซัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรางค์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาวดี สุขเสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อดุลฮีม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประกอบ วงศ์สำมะโน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริพรหม ไม่น้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เกตุงาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา จีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ โพธิ์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กลิ่นบรม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ